tafel20bas_formaat
steen4
picture-26003
picture-26006
picture-2600
picture-26002

INKOOP / VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE KISTEN

Kunststof

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ED VOSSE B.V.


1.         DEFINITIES


1.1.      Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


1.2.      Klant: diegene die met Leverancier een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten.


1.3.      Leverancier: de rechtspersoon die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt.


1.4.      Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van Producten door Leverancier aan Klant


1.5.      Producten: de producten en diensten die door Leverancier worden aangeboden.


1.6.      Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.


2.          ALGEMEEN


2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door de Leverancier.


2.2.      Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk worden afgeweken.


3.         (UITGEBREID) EIGENDOMSVOORBEHOUD


3.1       Alle door de Leverancier geleverde en nog te leveren Producten blijven haar eigendom totdat al hetgeen de Klant op grond van een Overeenkomst met de Leverancier aan haar is verschuldigd volledig voldaan is, met inbegrip van eventueel verschuldigde renten en/of (incasso)kosten.


3.2.      De Klant zal de door Leverancier geleverde zaken niet vervreemden zolang deze niet volledig zijn betaald.


3.3.      Indien de Klant in verzuim is met de betaling van hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan de Leverancier is verschuldigd, is de Leverancier gerechtigd alle zaken die reeds aan de Klant zijn geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt de Leverancier onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Klant te doen retourneren en geeft de Leverancier en de door haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.


3.4.      Het is de Klant niet toegestaan de door Leverancier geleverde Producten te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.


4.         BETALING


4.1.      Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de levering van de Producten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling is vereist.


4.2       De Klant is vanaf het moment dat hij in verzuim is over het aan de Leverancier verschuldigde bedrag wettelijke (handels)rente, te vermeerderen met twee procentpunten, verschuldigd.


4.3       Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.


4.4.      Indien de Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de Klant gehouden tot vergoeding van alle door de Leverancier gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Ed Vosse BVLeeghwaterweg 37


1951 NA Velsen-Noord


06-53 69 80 03


info@kistenhandel.nl